About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  инж. МАКСИМ ГОНЕВ

  Мој поздрав до “Енергетска ефикасност“,

  Системот на т.н. вентилирана фасада , се користи во светот , особено во Канада , САД ,Франција , во поусовршена форма со тоа што надворениот лимен дел ,кој е на одредено растојание ( 10-15мм ) од ѕидот е офарбан со боја која има висок топлотен коефициент на абсорбција и е перфориран со одредена големина на отвори низ кој , надворешниот воздух влегува во просторот што е меѓу ѕидот и надворешниот лимен дел.
  Овој лимен дел , кој е изложен на сончевите зраци се загрева ,и го загрева просторот меѓу лимот и ѕидот. Овој загреан ,топол воздух ,како полесен се подига нагоре и предизвикува подпритисок во однос на надворешниот атмосферски воздух , а со тоа и негово вовлекување во внатрешноста.
  Распоредот и големината на перфорираните отвори е комјутерски пресметана да може вовлечениот воздух максимално да биде загреан од неперфорираната површина на лимот.
  На тој начин се добива оптимално искористување на сончевото термичко зрачење за добивање топол воздух , кој пак во зима , после соодветно филтрирање ( прочистување ) , ароматизирање и јонизирање т.е. преработување , се вовлекува со помош на вентилатор во системот за воздушно загревање на работните и стамбените простории.
  Истиот систем во лето се користи со тоа што овој топол воздух се исфрла во атмосфера , а истовремено се отвараат капаци од долната и горната страна на системот со што се овозможува побрза циркулација во просторот меѓу надворешниот лимен “ѕид “ и ѕидот на објектот.
  Сето ова во оригинал е објаснето подолу на англиски јазик.
  Поздрав,
  инж. Максим Гонев
  ====================================================

  There are many variations to this technology, based on a building’s energy requirements or a customer’s objectives. The most visible component of the system tends to be the exterior metal cladding; however a significant amount of the science behind this system is in the internal framing design and component shapes.

  Specially perforated collector panels are installed several inches from a south facing wall, creating an air cavity. (Southeast, southwest, east, and west wall are also possible.) These systems may also include some exterior glazing for higher temperature rises. The metal cladding (transpired solar collector) is heated by the solar radiation from the sun, and ventilation fans create negative pressure in the air cavity, drawing in the solar heated air through the panel perforations. The proprietary manufacturing equipment and design process – for both the panel and the framing system – are used to control the amount of airflow through the perforations. This maintains a consistent draw across the entire wall surface and ensures the cooler air beyond the heated boundary layer is not introduced into the air stream.

  The air is generally taken off the top of the wall (since hot air rises) and that ensures that all of the solar heat produced is collected. The heated air is then ducted into the building via a connection to the HVAC intake. Since the air entering into the air handler has already been preheated – anywhere from 30-70F (16-38C) on a sunny day, and less on a cloudy day – this solar heating reduces the energy load on the conventional heater. The heated fresh air is then distributed into the building through the existing HVAC system or with separate air makeup fans and perforated ducting.

  1. 1.1

   Предраг Стојковски

   Благодарам госп. Гонев, на како и секогаш исцрпниот коментар, Поздрав и продолжете и понатаму да не следите!

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency